درباره ما

سلام و ارادت

چند شعار واقعی

- فروشگاه سایه پخش، یک ویترین مجازی است برای تولید کنندگان

- فروشگاه سایه پخش، یک بازار است برای خریداران نهایی

- فروشگاه سایه پخش، بخشی از یک راه حل است